Ứng dụng khóa học: Khoá học được thiết kế dành cho các bạn mới bắt đầu và có định hướng theo nghề trang điểm. Sau khóa học bạn sẽ có thể trang điểm ứng dụng được, ở mảng cưới, sự kiện, kỷ yếu, dạy trang điểm cá nhân.